ICAO AUDIT (3.-12. maj 2010. godine)

Crna Gora je u periodu od 3-12.maja 2010. godine bila predmet Univerzalnog Programa nadzorne kontrole sigurnosti Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP).

Osnovni cilj kontrole je bila provjera stepena usaglašenosti Crne Gore sa standardima i preporučenim praksama (SARPs) ICAO-a koji se odnose na sigurnost kroz izdavanje dozvola, operacije vazduhoplova, plovidbenost, usluge vazdušne plovidbe, aerodromske objekte, prevenciju i istraživanje vazduhoplovnih nesreća, siguran prevoz opasnih materija u vazduhu itd.

Kontrola se odnosila na sve elemente sigurnosti u vazduhoplovstvu, koji su sadržani u 16 od ukupno 18 Aneksa Konvencije za međunarodno civilno vazduhoplovstvo (Čikago, 1944.god.). 

Nakon sprovedenog audita, u preliminarnom izvještaju je konstatovano da je Crna Gora ostvarila značajan rezultat na prvom, velikom auditu ICAO-a po pitanju Safety-ja. 

Ovaj izvještaj sa preporukama, će u skladu sa ICAO procedurom u februaru mjesecu 2011. godine biti i zvanično objavljen.