Konstituisan odbor za kontrolu sigurnosti (Safety Review Board)

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, konstituisan je Odbor za kontrolu sigurnosti (Safety Review Board). Odbor je konstituisan u skladu sa “ Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja”, „Priručnikom za upravljanje sigurnosnim rizicima u Agenciiji za civilno vazduhoplovstvo“ i međunarodnim standardima.Odbor čine: direktor Agencije Dragan Đurović, koji je i predsjednik odbora, direktor sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja Mileta Nikolić, direktor sektora za vazduhoplovne usluge u vazdušnom prostoru Zoran Đuranović i rukovodilac sistema za upravljanje sigurnosnim rizicima Radomir Janjušević.

Uloga odbora, pored ostalog je da uspostavlja i koordiniše aktivnostima stalnih i povremenih tijela Agencije koja se odnose na sigurnost vazdušnog saobraćaja, kao i da stalnim praćenjem sigurnosnih rizika i nivoa ostvarene vazduhoplovne sigurnosti u Crnoj Gori, razvija, promoviše, predlaže unapređenje vazduhoplovne legislative nadležnim državnim organima.

Konstitusanjem i aktivnošći ovog odbora Agencija daje još jedan doprinos promovisanju sigurnosti vazdušnog saobraćaja u skladu sa evropskim standardima.