3 years 7 months

U ponedjeljak, 05.10.2020. godine, održan je webinar na temu „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“, u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Organizacija webinara nastala je kao odgovor na novonastalu situaciju uzrokovanu koronavirusom i potrebu Agencije da detaljnije upozna predstavnike vazduhoplovnih subjekata sa Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Menadžer sistema upravljanja sigurnošću (Safety Manager) u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Veselin Popović, tokom izlaganja na webinaru predstavio je ažurirani dokument, donijet na sjednici Vlade Crne Gore od 06.08.2020. godine. Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja podrazumijeva integrisani set propisa i pravila postupanja, utvrđen... OPŠIRNIJE

3 years 10 months

Vazduhoplovno osoblje u obavezi je da prijavi događaje koji utiču ili bi mogli da utiču na sigurnost u vazdušnom saobraćaju, kako bi se spriječili eventualni neželjeni ishodi po ljudske živote i vazduhoplove u vezi sa operacijama vazduhoplova, ali i spriječilo ponavljanje grešaka koje mogu uzrokovati teške posljedice.

Ovo je osnova Sporazuma o međusobnoj saradnji, koji su Vrhovni sud i Vrhovno državno tužilaštvo potpisali sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo, a koji podrazumijeva primjenu principa kulture, povjerenja i pravičnosti.

Uz Nacionalnu komisiju za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i Agencije za civilno vazduhoplovstvo, kao institucije kojoj se prijavljuju događaji koji mogu uticati... OPŠIRNIJE

3 years 11 months

Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio je privremene operativne smjernice za vazdušni saobraćaj. Privremene operativne smjernice uređuju uslove pod kojima će crnogorski operator aerodroma i crnogorski operatori vazduhoplova koji obavljaju operacije prevoza putnika obezbijediti zdravlje i sigurnost putnika, kao i osoblja i posade koji ih opslužuju, održavanjem sigurnih i bezbjednih operacija uz svođenje rizika od transmisije virusa na minimum. 

Smjernice su urađene u skladu sa dokumentom koji su izradile Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Evropski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC). Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.  

Privremene operativne... OPŠIRNIJE