7 years 4 months

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, konstituisan je Odbor za kontrolu sigurnosti (Safety Review Board). Odbor je konstituisan u skladu sa “ Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja”, „Priručnikom za upravljanje sigurnosnim rizicima u Agenciiji za civilno vazduhoplovstvo“ i međunarodnim standardima.Odbor čine: direktor Agencije Dragan Đurović, koji je i predsjednik odbora, direktor sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja Mileta Nikolić, direktor sektora za vazduhoplovne usluge u vazdušnom prostoru Zoran Đuranović i rukovodilac sistema za upravljanje sigurnosnim rizicima Radomir Janjušević.

Uloga odbora, pored ostalog je da uspostavlja i koordiniše aktivnostima stalnih i povremenih tijela Agencije koja se odnose na sigurnost... OPŠIRNIJE

7 years 7 months

U posljednje vrijeme Agencija za civilno vazduhoplovstvo je na različite načine, formalnim i neformalnim putem, bila suočena sa brojnim obavještenjima i prijavama u vezi sa nelegalnim aktivnostima u oblasti civilnog vazduhoplovstva, posebno onima koji se odnose na aktivnosti letjenja paraglajderom.

Za jedan broj prijava ispostavilo se, srećom, da su lažnog karaktera. Međutim, bez obzira na karakter informacija, u sklopu svojih redovnih aktivnosti nadzora Agencija je vršila redovne i vanredne provjere koje su dovodile do inicijativa za pokretanja postupaka protiv odgovornih lica i operatora vazduhoplova.

S obzirom da se u susret predstojećoj ljetnjoj sezoni može očekivati povećan broj sličnih dešavanja, u cilju... OPŠIRNIJE

7 years 8 months

Direktor Evropske Agencije za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrik Godu i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović potpisali su danas u Kelnu Radni aranžman između EASA i Agencije za civilno vazduhoplovstvo koji se odnosi na SAFA - Sigurnosnu procjenu stranih vazduhoplova.

Potpisivanje ovog Radnog aranžmana ima veliki značaj za dalji napredak Crne Gore i podizanje sigurnosnih standarda u vazdušnom saobraćaju.

Ovaj Radni aranžman uvodi harmonizovan pristup u sprovođenju međunarodnih sigurnosnih standarda unutar one države koja učestvuje u SAFA programu i na teritoriji Crne Gore.

Konkretno, ovim dokumentom uspostavljaju se procedure za obavljanje... OPŠIRNIJE