12 months 1 day

U Crnoj Gori je registrovano 266 operatora bespilotnih letilica – dronova, ali je broj dronova koji su u upotrebi značajno veći.

U cilju uvođenja što više operatora dronova u regulatorne okvire, Agencija za civilno vazduhoplovstvo pokrenula je i ove godine edukativnu kampanju o načinima sigurnog upravljanja dronovima. Agencija kroz vođenje ove kampanje insistira na poštovanju regulatornih okvira iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, od strane operatora dronova, kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, ali ni do ugrožavanja lica i imovine na tlu.

Dronovi doživljavaju pravu ekspanziju, i to ne samo za snimanje iz vazduha, već se pokazuju vrlo korisnim u nadzoru infrastrukture, šuma, poljoprivrednih dobara, drumskog saobraćaja i slično. Ipak,... OPŠIRNIJE

1 year 1 month

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo dana 9.4.2019. godine održana je radionica na temu implementacije principa Kulture povjerenja i pravičnosti (Just culture). Prezentacije tokom seminara su izlagane od strane predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Kontrole letenja Srbije i Crne gore SMATSA doo Beograd. Seminaru su prisustvovali predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Aerodroma Crne Gore, Montenegro Airlinesa, SMATSA-e, Helihopterske jedinice MUP-a, kao i kolege iz Direktora za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije.

Seminar predstavlja nastavak aktivnosti u cilju održavanja kontinuiteta po pitanju unaprjeđenja principa Kulture povjerenja i pravičnosti (Just Culture). 

Agencija... OPŠIRNIJE

1 year 2 months

Vlada Crne Gore, na sjednici od 02.07.2009. godine, donijela je Odluku o osnivanju Agencije za civilno vazduhoplovstvo (“Službeni list CG”, broj 45/09), kojom je, osnovana Agencija za civilno vazduhoplovstvo radi obavljanja poslova od javnog interesa iz oblasti vazdušnog saobraćaja.

Članom 5 Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni list CG”, broj 30/12) regulisan je pravni položaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, kojim je propisano da je Agencija nezavisno pravno lice koje vrši javna ovlašćenja u skladu sa zakonom, da je osniva Vlada Crne Gore, da je samostalna u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti i da za svoj rad odgovara Vladi. Odredbom člana 13 stav 2 navedenog zakona propisano je da Agencija priprema godišnji izvještaj... OPŠIRNIJE