1 year 4 months

Vlada Crne Gore, na sjednici od 02.07.2009. godine, donijela je Odluku o osnivanju Agencije za civilno vazduhoplovstvo (“Službeni list CG”, broj 45/09), kojom je, osnovana Agencija za civilno vazduhoplovstvo radi obavljanja poslova od javnog interesa iz oblasti vazdušnog saobraćaja.

Članom 5 Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni list CG”, broj 30/12) regulisan je pravni položaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, kojim je propisano da je Agencija nezavisno pravno lice koje vrši javna ovlašćenja u skladu sa zakonom, da je osniva Vlada Crne Gore, da je samostalna u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti i da za svoj rad odgovara Vladi. Odredbom člana 13 stav 2 navedenog zakona propisano je da Agencija priprema godišnji izvještaj... OPŠIRNIJE

1 year 4 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je izdala Sigurnosnu direktivu u vezi sa ograničavanjem operacija vazduhoplovima Boeing 737-8 „MAX“ i Boeing 737-9 „MAX“.

Evropska Agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je u utorak, 12. marta, dvije sigurnosne direktive, kojim je suspendovala sve letačke operacije vazduhoplova Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“. Imajući to u vidu, a polazeći od činjenice da su sigurnost putnika i vazdušnih operacija prioritet, Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je izdala Sigurnosnu direktivu kojom se propisuje da u crnogorskom vazdušnom prostoru nijesu dozvoljene operacije vazduhoplova Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“, odnosno nijesu dozvoljena polijetanja i slijetanja na crnogorskim aerodromima... OPŠIRNIJE

1 year 5 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović i novoimenovani direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Sjeverne Makedonije Tomislav Tuntev sastali  su se 04.03.2019. godine u Podgorici.

Na sastanku, kojem su sa obje strane prisustvovali vodeći eksperti, razgovaralo se o jačanju saradnje vazduhoplovnih vlasti dvije države u oblastima od zajedničkog interesa (bezbjednost, sigurnost, upravljanje vazdušnim saobraćajem).

Imajući u vidu potpisani Memorandum o saradnji između dvije vazduhoplovne vlasti, kao i dobre bilateralne odnose koje dvije države imaju, dogovorene su i intenzivnije aktivnosti u narednom periodu u smislu razmjene eksperata, iskustva i dokumenata.

Zajednički je konstatovano da su odnosi vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i... OPŠIRNIJE