Obavezna prijava događaja za sigurniji vazdušni saobraćaj

Vazduhoplovno osoblje u obavezi je da prijavi događaje koji utiču ili bi mogli da utiču na sigurnost u vazdušnom saobraćaju, kako bi se spriječili eventualni neželjeni ishodi po ljudske živote i vazduhoplove u vezi sa operacijama vazduhoplova, ali i spriječilo ponavljanje grešaka koje mogu uzrokovati teške posljedice.

Ovo je osnova Sporazuma o međusobnoj saradnji, koji su Vrhovni sud i Vrhovno državno tužilaštvo potpisali sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo, a koji podrazumijeva primjenu principa kulture, povjerenja i pravičnosti.

Uz Nacionalnu komisiju za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i Agencije za civilno vazduhoplovstvo, kao institucije kojoj se prijavljuju događaji koji mogu uticati na sigurnost vazdušnog saobraćaja, važnu ulogu u procesu imaju sudstvo i državno tužilaštvo.

Potpisivanje Sporazuma, stoga predstavlja značajan korak u primjeni propisa i u skladu je sa najboljim međunarodnim standardima.

Kultura povjerenja i pravičnosti u prvi plan ne stavlja kažnjavanje, već neophodnost prikupljanja i razmjenjivanja odgovarajućih sigurnosnih informacija, osim u slučaju postojanja nehata, umišljaja i štetnog djelovanja.

Potpisnici Sporazuma vršiće intenzivnu razmjenu podataka o kriznim događajima koji utiču na sigurnost vazdušnog saobraćaja, uz poštovanje svih postupaka i uspostavljanja ravnoteže između potrebe pravosudnih organa za adekvatnim funkcionisanjem i potrebe za kontinuiranom dostupnošću sigurnosnim informacijama.