OBAVJEŠTENJE O KORIŠĆENJU BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVA U CRNOJ GORI OD STRANE RUSKIH DRŽAVLJANA

Ruski državljani, kao piloti, mogu da vrše operacije bespilotnim vazduhoplovima u Crnoj Gori u korist operatora koji nije predmet sankcija u skladu sa Odlukom o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera („Službeni list Crne Gore“, br. 03/16, 08/16, 41/16, 11/22 i 40/22) kojom je propisano da nije dozvoljeno slijetanje na teritoriju Crne Gore, polijetanje sa ili prelijetanje teritorije Crne Gore vazduhoplova koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim vidom nadzora bilo kojeg ruskog fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela.

Nije bitno da li Ruski državljanin ima prebivalište u Crnoj Gori ili ne.

Ruskim državljanima nije dozvoljeno da lete UAS registrovan u Rusiji ili UAS koji nije registrovan u Rusiji a koji je u vlasništvu ili pod zakupom ili na drugi način kontrolisan od strane ruskog fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela. To znači, na primjer, da građani Rusije ne mogu letjeti sopstvenim UAS-om ili koristiti UAS kojim upravlja kompanija iz Crne Gore a koju kontroliše rusko fizičko ili pravno lice.