Obavještenje: Agencija donijela odluku o privremenom prekidu prijema stranaka

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je u vezi sa Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju i suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa i Preporukom Ministarstva zdravlja za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovih prenošenja u druge zemlje donijela Odluku o privremenom prekidu prijema stranaka u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 27 marta - 11. aprila 2020. godine.

Ovom odlukom utvrđuje se da se u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 27 marta - 11. aprila 2020. godine, u cilju preduzimanja preventivnih mjera i aktivnosti na sprečavanju unošenja i širenja korona virusa, privremeno prekida prijem stranaka.

Komunikacija sa strankama će se u ovom periodu obavljati isključivo elektronskim ili telefonskim putem. 

Izuzetno, u hitnim i opravdanim slučajevima, može se dozvoliti prijem stranke, po posebnom odobrenju direktora Agencije.