Obavještenje u vezi sa terminalnim naknadama

U skladu sa Odlukom o načinu obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi koju je donijela Vlada Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 53/19), visina jedinice naknade za usluge koje Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd pruža u oblasti terminalnih kontrola letjenja vazduhoplovima koji za polijetanje i slijetanje koriste aerodrome u Crnoj Gori (od 16. Septembra 2019. godine) iznosi:

(1)  135 eura - za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju manja od 10 metričkih tona;
(2)  260 eura - za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju 10 i više metričkih tona. 
 
Od obaveze plaćanja ove naknade  izuzeti su sljedeći letovi: 
(1)   letovi koji se obavljaju vazduhoplovima čija je maksimalna sertifikovana masa na polijetanju manja od 2 metričke tone;
(2)   letovi koji se obavljaju u svrhu traganja i spasavanja koje je odobrio nadležni organ;
(3)   letovi koji se obavljaju isključivo radi prevoza vladajućih monarha i članova njihovih užih porodica, šefova država, predsjednika vlada i ministara, koji su u službenoj misiji, ako je u planu leta to naznačeno;
(4)   vojni letovi koje obavljaju vojni vazduhoplovi Crne Gore, kao i vojni letovi koje obavljaju vojni vazduhoplovi drugih država na osnovu međunarodnih ugovora;
(5)   letovi carinskih organa i policije;
(6)   humanitarni letovi odobreni od strane nadležnog organa;
(7)   letovi za potrebe obuke koji se obavljaju isključivo u FIR Beograd i samo radi sticanja dozvole ili ovlašćenja članova letačke posade, ako je to naznačeno u planu leta, i koji ne smiju da služe za prevoz putnika i/ili tereta, kao ni za pozicioniranje, odnosno prelet vazduhoplova;
(8)   letovi koji se obavljaju isključivo u svrhu provjere opreme koja se koristi ili se namjerava korisiti kao zemaljska navigaciona oprema, isključujući pozicionirajuće letove;
(9)   letovi koji se obavljaju isključivo po pravilima vizuelnog letenja (VFR).