Potpisan Tehnički program saradnje između Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, i direktor Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske Patrik Gandil, potpisali su 18.06.2013 godine u Parizu Tehnički program saradnje između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Francuske.

Potpisanjem ovog Programa saradnje nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa sa vazduhoplovnim vlastima u Evropi.

Ovim Tehničkim programom saradnje, Generalni Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Francuske i Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, prepoznaju zajednički interes u promovisanju i razvijanju međusobne obuke i tehničke saradnje na polju civilnog vazduhoplovstva; razvijaju i jačaju administrativnu, tehničku i naučnu saradnju na osnovu obostrane i recipročne koristi, time što će ojačati blisku vezu između obje strane na polju civilnog vazduhoplovstva.

U tom smislu zajednički je ocijenjena važnost stručne obuke na Nacionalnoj školi civilne avijacije u Tuluzu. 

Cilj ovog Programa je, da se između ostalih pitanja, promoviše implementacija standarda i preporučenih praksi Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), kao i vazduhoplovne regulative Evropske Unije.

Cijeneći bilateralnu saradnju važnim segmentom razvoja vazdušnog saobraćaja, dvije države su potpisanim Programom saradnje uspostavile pravni okvir za jačanje i inteziviranje već izuzetno dobre postojeće saradnje.