SAOPŠTENJE EASA

Agencija Evropske Unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) je u periodu od 20. do 23. februara 2024. godine sprovela standardizacionu provjeru u oblasti ATM/ANS (ATM/ANS standardisation inspection), sa ciljem da se utvrdi usaglašenost sa odgovarajućim regulatornim zahtjevima Evropske unije u Crnoj Gori.

 

Provjera je sprovedena u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 628/2013 o načinu rada EASA, imajući u vidu da je Agencija Nacionalni nadzorni organ (National Supervisory Authority – NSA) u Crnoj Gori. EASA tim provjerivača je posjetio i jedinice Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, koje se nalaze na aerodromima u Tivtu i Podgorici, s obzirom na činjenicu da je SMATSA doo pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi u crnogorskom vazdušnom prostoru.

 

Tim eksperata iz EASA je na zaključnom sastanku istakao, imajući u vidu brojne evropske propise čija implementacija je provjeravana, da je ovom provjerom u Crnoj Gori utvrđen visok nivo usaglašenosti sa propisima iz oblasti ATM/ANS.

 

Na osnovu svega navedenog, može se konstatovati da je ova provjera okončana veoma uspješno i da Agencija i dalje drži visok nivo zadovoljenja obaveza u pogledu implementacije evropskih vazduhoplovnih propisa u Crnoj Gori.