SAOPŠTENJE za imaoce crnogorskih dozvola vazduhoplovnog osoblja

Agencija za civilno vazduhoplovstvo podsjeća da je u ponedjeljak, 08.04.2013. godine na snagu stupio Pravilnik o posadi vazduhoplova („Službeni list CG“ broj 8/2013) koji reguliše područje izdavanja, produženja i obnavljanja dozvola i ovlašćenja dozvola pilota i kabinskog osoblja, kao i uslove za sticanje i produženje ljekarskih uvjerenja nosioca crnogorskih dozvola pilota i kabinskog osoblja, kojim se stavlja van snage Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota aviona (JAR-FCL 1), Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota helikoptera (JAR-FCL 2) i Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja u civilnom vazduhoplovstvu (JAR-FCL 3).

Imaoci crnogorske dozvole pilota i kabinskog osoblja obavezni su da se upoznaju sa odredbama novog Pravilnika o posadi vazduhoplova, razlikama u odnosu na pravilnike koji su prestali da važe, kao i pravima i obavezama koje imaju u skladu sa novom zakonskom regulativom.

U skladu sa Pravilnikom o posadi vazduhoplova, ukoliko pilot želi da leti EASA sertifikovanim vazduhoplovom mora posjedovati Part-FCL dozvolu, osim ukoliko se radi o ultralakim vazduhoplovima, lakim žiroplanima, amaterski izgrađenim vazduhoplovima; bivšim vojnim vazduhoplovima; vazduhoplovima koji poleću korišćenjem nogu pilota; istorijskim vazduhoplovima.

Važno je istaći da je stupanjem na snagu ovog pravilnika došlo do značajnih promjena u oblasti ispitivača. Naime, u novom sistemu postoje određeni preduslovi koje je potrebno da zadovolji lice koje želi da postane ispitivač nakon čega se dodjeljuje odgovarajući sertifikat od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Takva lica time bivaju proglašena crnogorskim ispitivačima, dok ispitivači sertifikovani od strane vazduhoplovnih vlasti drugih zemalja mogu biti prihvaćeni od strane Agencije za civilno vazduhoplvostvo ukoliko ispune određene preduslove koje pred njih postavlja ova regulativa, kao i nakon popunjavanja i potpisivanja formulara brifinga i dostavljanja ovih dokumanta Agenciji za civilno vazduhoplovstvo. 

Lista crnogorskih ispitivača i ispitivača koji nisu iz Crne Gore se objavljuje na internet stranici Agencije, kao i formular brifinga koje je potrebno da popune i dostave ispitivači koji nisu iz Crne Gore. 

Formulare možete naći u dijelu PEL, na ovom linku.