Saopštenje za javnost

U posljednje vrijeme Agencija za civilno vazduhoplovstvo je na različite načine, formalnim i neformalnim putem, bila suočena sa brojnim obavještenjima i prijavama u vezi sa nelegalnim aktivnostima u oblasti civilnog vazduhoplovstva, posebno onima koji se odnose na aktivnosti letjenja paraglajderom.

Za jedan broj prijava ispostavilo se, srećom, da su lažnog karaktera. Međutim, bez obzira na karakter informacija, u sklopu svojih redovnih aktivnosti nadzora Agencija je vršila redovne i vanredne provjere koje su dovodile do inicijativa za pokretanja postupaka protiv odgovornih lica i operatora vazduhoplova.

S obzirom da se u susret predstojećoj ljetnjoj sezoni može očekivati povećan broj sličnih dešavanja, u cilju dodatnog podizanja nivoa sigurnosti vazdušnog saobraćaja na veći nivo, Agencija je otpočela sa pojačanim intenzitetom nadzora, posebno u pomenutoj oblasti, sa sprovođenjem kaznenih mjera u situacijama kada za nelegalne aktivnosti postoje evidentni dokazi.

Naglašavamo da u slučajevima korišćenja površina za polijetanje i slijetanje paraglajdera za koje ne postoji odobrenje Agencije za civilno vazduhoplovstvo, neispunjavanja regulatornih zahtjeva u pogledu licenciranog osoblja i zahtjeva koje treba da ispuni organizacija, vazduhoplovni operatori i lica neposredno vrše ugrožavanje sigurnosti letjenja dovodeći u opasnost ne samo sopstvene, već i živote drugih lica.

Zbog toga pozivamo sve učesnike u vazdušnom saobraćaju, prije svega nosioce dozvola vazduhoplovnog osoblja i operatore paraglajdera, da u potpunosti ispoštuju zakonske uslove za bavljenje ovom aktivnošću.