Pravilnik o unaprjeđenju sigurnosti, istraživanju i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 23/13) (Preuzeta Uredba Komisije br. 996/2010)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 40/18 i 6/22)

Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj (Sl.l. CG br. 110/2021)

Izmjena (Sl.l. CG br. 115/2021)
Izmjena (Sl.l. CG br. 100/2023)

PROPISI O VAZDUHOPLOVIMA I ODRŽAVANJU VAZDUHOPLOVA

Pravilnik o zahtjevima i administrativnim procedurama koje se odnose na aerodrome (Sl.l. CG br. 39/2018) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 139/2014)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 55/2021)
  Izmjena i dopuna (Sl.l CG br. 109/23 )

PROPISI O AERODROMIMA

Pravilnik o upravljanju protokom vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 118/21) (Preuzeta Uredba Komisije br. 255/2010)
Izmjena (Sl.l CG br. 063/23)

Pravilnik o zajedničkim projektima i uspostavljanju Probnog zajedničkog projekta za sprovođenje Evropskog ATM Master plana (Sl.l. CG br. 40/2018) (Preuzete Uredbe Komisije (EU) br. 409/2013 i 716/2014)

Izmjena (SL.I. CG br. 101/22)

PROPISI O VAZDUHOPLOVNOM I OSTALOM STRUČNOM OSOBLJU

Pravilnik o utvrđivanju programa efikasnosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i mrežne funkcije (Sl.l. CG br. 41/2018) (Preuzeta Uredba Komisije br. 390/2013; Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova (primjenjuje se od 01.07.2024. godine)
 Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 117/2023/, 024/23)

PROPISI ZA USLUGE U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra civilnih vazduhoplova Crne Gore (Sl.l. CG br. 63/2012)

          Dopuna (Sl.l. CG br. 78/2016)

Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija (Sl.l. CG br. 69/2016) (Preuzeta Uredba Komisije br. 73/2010 i 1029/2014) (Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

PROPISI O VAZDUŠNIM OPERACIJAMA

PROPISI O BEZBJEDNOSTI (SECURITY) VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

Pravilnik o uslovima za koordinisano uvođenje data link usluga u jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 19/2021) (Preuzeta Uredba Komisije br. 29/2009)

Pravilnik o formiranju zajedničkog preduzeća za realizaciju projekta „Istraživanje u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem za Jedinstveno evropsko nebo“ u skladu sa Evropskim Master planom za upravljanje vazdušnim saobraćajem (Sl.l. CG br. 48/2018) (Preuzeta Uredba Savjeta (EZ) br. 219/2007, Odluka Savjeta br. 2009/320/EZ i Rezolucija Savjeta Evropske Unije o odobravanju Evropskog Master plana za upravljanje vazdušnim saobraćajem)

OPŠTI I MULTIDISCIPLINARNI PROPISI

Pravilnik o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/13) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/1427/1515/1781/1846/1933/21 i 128/21, 110/22)

Pravilnik o načinu i pravilima vršenja letačkih operacija balonom (Sl.l. CG br. 48/18) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2018/395)

Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 126/21)

Pravilnik o uslovima i načinu dodjele i upotrebe kodova mod S interogatora za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 262/2009)

         Dopuna (Sl.l. CG br. 28/2021)

Pravilnik o organizaciji radnog vremena mobilnih radnika u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 14/2013) (Prenešeno Uputstvo Savjeta br. 2000/79/EZ)

          Ispravka (Sl.l. CG br. 43/2014)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija (Sl.l. CG br. 31/13) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br.965/2012)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 24/1447/1456/1527/166/1725/1739/1867/1821/1963/20107/2090/22, 63/23)

Pravilnik o obavještavanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 45/16) (Preuzete Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 376/2014 i Uredba Komisije (EZ) br. 2015/1018)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 22/20129/20 i 150/22)

Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromu (Sl.l. CG br. 68/2015) (Prenešeno Uputstvo 96/67/EZ Savjeta EU)

Pravilnik o uvođenju operativnih ograničenja u cilju smanjenja buke vazduhoplova na aerodromima (Sl.l. CG br. 80/2016) (Preuzeta Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 598/2014)

Pravilnik o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1079/2012)

         Dopune (Sl.l. CG br. 35/2019 i 28/2021)

Pravilnik o uslovima za održavanje vazduhoplovnih priredbi (Sl.l. CG br. 24/2014)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 63/2015)

Pravilnik o načinu identifikacije vazduhoplova, karakteristikama i interoperabilonosti sistema za nadzor za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzete Uredbe Komisije br. 1206 i 1207/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 24/20165/2020 i 28/2021)

Pravilnik o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja  (Sl.l. CG br. 29/2016) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 88/17 i 107/21)

Pravilnik o načinu izdavanja operativne licence za obavljanje komercijalnog vazdušnog prevoza (Sl.l. CG br. 9/2015) (Prenešena Uredba br. 1008/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta)

Pravilnik o dodatnim specifikacijama plovidbenosti za određenu vrstu operacija (Sl.l. CG br. 61/15)

Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 116/21 i 66/22)

Pravilnik o načinu postupanja sa planovima leta u pretpoletnoj fazi (Sl.l. CG br. 5/2020) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1033/2006)

Pravilnik o načinu obračuna i određivanja visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Sl.l. CG br. 41/2018) (Preuzete Uredbe Komisije (EZ) br. 1794/2006, br. 1191/2010 i (EU) 391/2013; Prenijete Uredbe Komisije (EZ) br. 1191/2010 i (EU) 391/2013 se primjenjuju nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

Pravilnik o pružanju usluga spasilačko-vatrogasne zaštite na aerodromima (Sl.l. CG br. 43/2020) (Primjenjuje se od 21.11.2020. godine)

Pravilnik o zajedničkom korišćenju vazdušnog prostora i operativne procedure za izbjegavanje sudara u vazduhu (Sl.l. CG br. 48/2012) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1332/2011)

Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 22/2019)

Pravilnik o načinu, pravilima i postupcima letenja vazduhoplova i operativnim uslugama u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 11/2016) (Prenešena Uredba Komisije br. 923/2012)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 40/201835/2019 i 24/23)

Pravilnik o detaljnim pravilima za implementaciju mrežnih funkcija u upravljanju vazdušnim saobraćajem (Sl.l. CG br. 51/21) (Preuzeta Sprovedbena Regulativa Komisije (EU) br. 2019/123) 

Dopuna (Sl.l. CG br. 43/22)

Pravilnik o korišćenju vazdušnog prostora i operativnih procedura u vezi sa navigacijom zasnovanoj na navigacionim performansama (PBN) (Sl.l. CG br. 1/2020) (Preuzeta Uredba Komisije br. 2018/1048))

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 109/2020)