ZAKONI

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (Sl.l. CG br. 44/12) (prenešena Uredba 785/2004 Evropskog parlamenta i savjeta)

Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 146/21)

Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 18/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 46/2014 i 43/2018)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Zakon o prevozu opasnih materija (Sl.l. CG br. 33/2014)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 13/2018)

Zakon o radu (Sl.l. CG br. 74/2019)

Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.l. CG br. 43/2014) (djelimično prenešeno Uputstvo 2003/88 Evropskog parlamenta i savjeta)

         Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 44/2018)

Zakon o zaštiti lica i imovine (Sl.l. CG br. 43/2018)