ZAKONI

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017)

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (Sl.l. CG br. 44/2012) (prenešena Uredba 785/2004 Evropskog parlamenta i savjeta)

Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 18/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 46/2014 i 43/2018)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/2014 i 11/2015)

Zakon o prevozu opasnih materija (Sl.l. CG br. 33/2014)

Zakon o radu (Sl.l. CG br. 49/2008, 88/2009, 26/2009, 26/2010, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014) (djelimično prenešeno Uputstvo 2003/88 Evropskog parlamenta i savjeta)

Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.l. CG br. 43/2014) (djelimično prenešeno Uputstvo 2003/88 Evropskog parlamenta i savjeta)

Zakon o zaštiti lica i imovine (Sl.l. CG br. 43/2018)