PROPISI O AERODROMIMA

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Pravilnik o pružanju usluga spasilačko-vatrogasne zaštite na aerodromima (Sl.l. CG br. 43/2020) (Primjenjuje se od 21.11.2020. godine)

Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromu (Sl.l. CG br. 68/2015) (Prenešeno Uputstvo 96/67/EZ Savjeta EU)

Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj (Sl.l. CG br. 110/2021)

Izmjena (Sl.l. CG br. 115/2021)
Izmjena (Sl.l. CG br. 100/2023)

Pravilnik o zahtjevima i administrativnim procedurama koje se odnose na aerodrome (Sl.l. CG br. 39/2018) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 139/2014)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 55/2021)
  Izmjena i dopuna (Sl.l CG br. 109/23 )

Pravilnik o uvođenju operativnih ograničenja u cilju smanjenja buke vazduhoplova na aerodromima (Sl.l. CG br. 80/2016) (Preuzeta Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 598/2014)