PROPISI O VAZDUŠNIM OPERACIJAMA

Content:

Pravilnik o uvođenju operativnih ograničenja u cilju smanjenja buke vazduhoplova na aerodromima (Sl.l. CG br. 80/2016) (Preuzeta Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 598/2014)

Content:

Pravilnik o načinu i pravilima vršenja letačkih operacija balonom (Sl.l. CG br. 48/2018) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2018/395)

Content:
Content:

Pravilnik o načinu izdavanja operativne licence za obavljanje komercijalnog vazdušnog prevoza (Sl.l. CG br. 9/2015) (Prenešena Uredba br. 1008/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta)

Content:

Pravilnik o uslovima za održavanje vazduhoplovnih priredbi (Sl.l. CG br. 24/2014)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 63/2015)

Content:
Content:

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija (Sl.l. CG br. 31/2013) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br.965/2012)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 24/201447/201456/201527/20166/201725/201739/201867/201821/201963/2020 i 107/2020)

Content:
Content:

Pravilnik o zajedničkom korišćenju vazdušnog prostora i operativne procedure za izbjegavanje sudara u vazduhu (Sl.l. CG br. 48/2012) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1332/2011)

Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 22/2019)

Content:

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 216/2008)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 15/2017)

Content:

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Content:

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)

Content: