Pravilnik o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja  (Sl.l. CG br. 29/2016) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 88/17 i 107/21)

Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe padobrana (Sl.l. CG br. 3/2014)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 43/2014 i 73/2019)

Pravilnik o organizaciji radnog vremena mobilnih radnika u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 14/2013) (Prenešeno Uputstvo Savjeta br. 2000/79/EZ)

          Ispravka (Sl.l. CG br. 43/2014)

Pravilnik o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/2013) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/201427/201515/201781/201846/2019 i 33/2021)

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 216/2008)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 15/2017)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)