O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
O nama

OBAVJEŠTENJE


Ovim putem Vas obavještavamo da je nova adresa Agencije:

Agencija za civilno vazduhoplovstvo
Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica
Crna Gora

Detaljnije kontakt podatke Agencije možete naći ovdje.Pogledajte promotivni video ACV

"Upoznaj se sa preduslovima sigurnog leta paraglajderom"
Vlada Crne Gore, na sjednici od 02.07.2009. godine, donijela je Odluku o osnivanju Agencije za civilno vazduhoplovstvo (Sl. list CG br. 45/09), kojom je, na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o vazdušnom saobraćaju (Sl. list CG br. 66/08), osnovana Agencija za civilno vazduhoplovstvo radi obavljanja poslova od javnog interesa iz oblasti vazdušnog saobraćaja.

Agencija ima svojstvo pravnog lica i shodno Zakonu o vazdušnom saobraćaju (Sl. list CG br. 30/12) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru (Sl. list CG br. 57/11) vrši poslove inspekcijskog nadzora. Odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju propisano je da Agencija vrši inspekcijski i kontinuirani nadzor koji sprovode stručna lica i inspektori koji imaju ovlašćenja propisana Zakonom o vazdušnom saobraćaju i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi, kojoj podnosi godišnji izvještaj o radu.

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije imenovani su u julu 2009. godine, a Savjet Agencije imenovao je, uz saglasnost Ministarstva, direktora Agencije, 14.09.2009. godine.

Unutrаšnjа оrgаnizаciја i nаčin rаdа i rukоvоđenjа u Agenciji uređeni su neposredno nakon osnivanja Agencije, u cilju оbezbijeđivanja zаkоnitоg, stručnоg, efikаsnоg i rаciоnаlnоg vršenja pоslоvа i zаdаtаkа od javnog interesa za Crnu Goru u oblasti vazdušnog saobraćaja utvrđenih Zakonom o vazdušnom saobraćaju, zaključenim međunarodnim ugovorima, propisima Evropske Unije i pravilima i standardima koji se odnose na sigurnost i bezbjednost u vazdušnom saobraćaju.

Dodatne informacije o Agenciji možete naći ovdje.

 


Članstvo u međunarodnim organizacijama 

 
 

 


Prava putnika

Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP) možete naći ovdje.
Zbornik vazduhoplovnih informacija za letenje po vizuelnim pravilima (VFR AIP) možete naći ovdje.

U skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list CG", br. 52/14, 76/15, 83/16 i 92/17) a imajući u vidu Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 15.04.2018. godine, objavljenu 19.01.2018. godine, svi sedmodnevno izdati putni nalozi za upravljanje službenim vozilima Agencije za civilno vazduhoplovstvo, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, mogu se pogledati na sljedećem linku:
Nalozi za upravljanje službenim vozilima

Brošuru o SAFA programu možete naći ovdje.