Nakon 31. marta očekuje se uspostavljanje normalnog režima – završava se mogućnost produženja roka važnosti sertifikata

ICAO i EASA su zauzeli poziciju da, počevši od 31. 03. 2021. godine,  očekuju uspostavljanje  normalnog režima, odnosno da ne treba više posezati za izuzećima koja bi bila uzrokovana COVID-19 pandemijom. Značajan broj država u svijetu je kao jednu od akcija održavanja validnosti sertifikata i dozvola vazduhoplovnih subjekata i vazduhoplovnog osoblja u proteklom periodu  koristio instrument produženja roka važnosti.

U okviru pripremnih radnji za ponovni povratak u normalizaciju letenja ICAO i EASA su objavili niz uputstava i korisnih materijala za vazduhoplovne subjekte, koje su nacionalne vazduhoplovne vlasti redovno prosljeđivale krajnjim korisnicima. Dodatno, ICAO je odredio posebnu internet stranicu za potrebe CCRD (COVID-19 Contingency-Related Differences) https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/ccrd.aspx. Takođe, EASA je za slične potrebe, a u cilju pravovremenog informisanja vauzduhoplovne javnosti odredila zasebnu stranicu https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19. Isti pristup je primijenila i ACV, pa tako na internet stranici ACV imate zasebnu stranicu sa svim korisnim informacijama u vezi sa COVID-19,  https://caa.me/me/covid-19.

Na kraju, važno je istaći da se mehanizam mogućnosti produženja važnosti sertifikata kao posljedica COVID-19 pandemije okončava 31.03.2021. godine i nakon tog datuma neće postojati trenutna mogućnost produženja važnosti sertifikata. Vazduhoplovni subjekti i vazduhoplovno osoblje treba da planiraju svoje aktivnosti na način da obezbijede ispunjenost svih zahtjeva kako bi održali usaglašenost i nakon pomenutog datuma.

ACV je na raspolaganju za sva dodatna pitanja i eventualna pojašnjenja.