SAOPŠTENJE: Održan je seminar - Implementacija u praksi Kulture povjerenja i pravičnosti (Just Culture) - iskustva i izazovi

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo dana 9.4.2019. godine održana je radionica na temu implementacije principa Kulture povjerenja i pravičnosti (Just culture). Prezentacije tokom seminara su izlagane od strane predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Kontrole letenja Srbije i Crne gore SMATSA doo Beograd. Seminaru su prisustvovali predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Aerodroma Crne Gore, Montenegro Airlinesa, SMATSA-e, Helihopterske jedinice MUP-a, kao i kolege iz Direktora za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije.

Seminar predstavlja nastavak aktivnosti u cilju održavanja kontinuiteta po pitanju unaprjeđenja principa Kulture povjerenja i pravičnosti (Just Culture). 

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je posvećena konstantnom poboljšanju sigurnosti koje se, između ostalog, ostvaruje i kroz razvoj kulture u kojoj se zaposleni ohrabruju i motivišu za dostavljanje informacija, koje imaju ili mogu imati uticaja na sigurnost, bez straha da će biti nepravedno tretirani i/ili da će se protiv njih preduzimati restriktivne kaznene mjere, ali u kojoj je ustanovljena granica između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja. Kultura povjerenja i pravičnosti (Just Culture) je kultura prema kojoj se ne kažnjavaju krajnji izvršioci ili drugi za preduzete aktivnosti, greške ili odluke koje su donijete u skladu sa njihovim iskustvom i obučenošću, ali pri čemu se ne tolerišu gruba nemarnost, namjerni prestupi i destruktivno djelovanje. U definisanju ovih principa pravi se jasna razlika između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja kada je u pitanju sigurnost.

Na kraju seminara, svi učesnici su se saglasili oko potrebe daljeg razvoja i implementacije principa Kulture povjerenja i pravičnosti (Just Culture).