SAOPŠTENJE: Sigurnosna direktiva

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je izdala Sigurnosnu direktivu u vezi sa ograničavanjem operacija vazduhoplovima Boeing 737-8 „MAX“ i Boeing 737-9 „MAX“.

Evropska Agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je u utorak, 12. marta, dvije sigurnosne direktive, kojim je suspendovala sve letačke operacije vazduhoplova Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“. Imajući to u vidu, a polazeći od činjenice da su sigurnost putnika i vazdušnih operacija prioritet, Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je izdala Sigurnosnu direktivu kojom se propisuje da u crnogorskom vazdušnom prostoru nijesu dozvoljene operacije vazduhoplova Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“, odnosno nijesu dozvoljena polijetanja i slijetanja na crnogorskim aerodromima.

Ovakav akt, kako je saopštila EASA, može se smatrati privremenom akcijom i Agencija za civilno vazduhoplovstvo će pažljivo pratiti dalji razvoj situacije i preduzimati adekvatne mjere.

U crnogorskom registru ne postoje vazduhoplovi Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“.

Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“ nijesu slijetali, odnosno polijetali sa crnogorskih aerodoma u 2019. godini. U 2018. godini, od ukupnog broja operacija polijetanja i slijetanja na crnogorskim aerodromima, oko 50-ak operacija se odvijalo sa vazduhoplovima Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“.